top of page
TaekwandoIsrael_site_strip.jpg

טפסים ואישורים

אישורי מס התאחדות

אישורי מס התאחדות
טופס

אישור ניכוי מס

טופס

אישור גופים ציבוריים

טופס

אישור ניהול תקין

טופס

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

כללי

טפסים כלליים

טופס

טופס רישום ספורטאי/ת להתאחדות

טופס

דוח השתתפות באליפות בינלאומית

טופס

בקשת מעבר ספורטאי/ת ממועדון למועדון

טופס

אישור הורים להשתתפות בתחרויות

טופס

אישור הורים ליציאת קטין לחו"ל

טופס

אישור מועדון למתן תשלום באמצעות המועדון

טופס

בקשה לקבלת תשלום באמצעות המועדון

טופס

אישור קבלת תשלום מההתאחדות

טופס

דוח פציעה או תאונה

טופס

הצהרת ביטוח תאונות אישיות - תלמידים

ליגה

ליגה

טופס

דוח דיווח ליגה

טופס

הצהרת שופט ליגה

טופס

הצהרת מפקח ליגה

טופס

ארוע חשיפה - טופס רישום נוכחות

טופס

הצהרת אחראי/ת ארוע חשיפה

טופס

הצהרת אחראי/ת תחרויות ליגה

טופס

טופס רישום ליגת ילדים

תקנונים ונהלים

תקנונים ונהלים

טופס

תקנון אליפויות ישראל 2024

טופס

תקנון משמעת

טופס

קוד אתי

טופס

נוהל חגורות שחורות

טופס

תקנון איגוד הטאקוונדו

טופס

תקנון למניעת הטרדה מינית

טופס

הנחיות 2024

מבחן חגורה שחורה

מבחן חגורה שחורה

טופס

טופס קוקיוואן

נבחרת

נבחרת

טופס

טופס בקשה לקבלת ספורטאי/פעיל מצטיין בצבא

רישום עמותה חדשה

רישום עמותה חדשה

טופס

אישור ייצוג עמותה

טופס

בקשה לרישום חבר חדש

טופס

בקשה לשינוי שם חבר

טופס

מסמכים בהתאם לתקנון

טופס

רישום חבר חדש - הצהרה

טופס

רשימת ספורטאים - בקשה לרישום עמותה חדשה

טופס

פרוטוקול ישיבת וועד עמותה להצטרף להתאחדות

אליפויות ישראל

אירועים ואליפויות

טופס

תוכנית 2024-02

טופס

הנחיות לעונת 2024

טופס

הגרלות

טופס

תוצאות

bottom of page