top of page

טפסים ואישורים

אישורי מס התאחדות

אישורי מס התאחדות
טופס

אישור ניכוי מס

טופס

אישור גופים ציבוריים

טופס

אישור ניהול תקין

טופס

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

כללי

טפסים כלליים

טופס

טופס רישום ספורטאי/ת להתאחדות

טופס

בקשת מעבר ספורטאי/ת ממועדון למועדון

טופס

אישור הורים להשתתפות בתחרויות

טופס

אישור הורים ליציאת קטין לחו"ל

טופס

אישור מועדון למתן תשלום באמצעות המועדון

טופס

בקשה לקבלת תשלום באמצעות המועדון

טופס

אישור קבלת תשלום מההתאחדות

טופס

דוח פציעה או תאונה

טופס

הצהרת ביטוח תאונות אישיות - תלמידים

ליגה

ליגה

טופס

דוח דיווח ליגה

טופס

הצהרת שופט ליגה

טופס

ארוע חשיפה - טופס רישום נוכחות

טופס

הצהרת אחראי/ת ארוע חשיפה

טופס

הצהרת אחראי/ת תחרויות ליגה

טופס

טופס רישום ליגת ילדים

תקנונים ונהלים

תקנונים ונהלים

טופס

תקנון ההתאחדות

טופס

תקנון משמעת

טופס

קוד אתי

טופס

נוהל חגורות שחורות

טופס

פנקס חברים - ההתאחדות

טופס

תקנון למניעת הטרדה מינית

טופס

הנחיות 2023

מבחן חגורה שחורה

מבחן חגורה שחורה

טופס

טופס קוקיוואן

נבחרת

נבחרת

טופס

טופס בקשה לקבלת ספורטאי/פעיל מצטיין בצבא

רישום עמותה חדשה

רישום עמותה חדשה

טופס

אישור ייצוג עמותה

טופס

בקשה לרישום חבר חדש

טופס

בקשה לשינוי שם חבר

טופס

מסמכים בהתאם לתקנון

טופס

רישום חבר חדש - הצהרה

טופס

רשימת ספורטאים - בקשה לרישום עמותה חדשה

טופס

פרוטוקול ישיבת וועד עמותה להצטרף להתאחדות

אליפויות ישראל

אירועים ואליפויות

טופס

תוכנית 2022

טופס

תוכנית 2023

טופס

הגרלות

טופס

תוצאות

bottom of page